Cutter Suction Dredgers
Kaijin No. 1
Kaijin No. 3
Kaijin No. 6
Kaijin No. 8
Kaijin No. 18
Lugangjun No. 1