Cutter Suction Dredgers
Kaijin No. 1
Kaijin No. 3
Xingyu No. 1
Xingyu No. 8
Kaijin No. 18
Xingyu No. 18
Construction site